แบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษในทุกคำถามและคำตอบทุกๆข้อ สำหรับเตรียมสอบ ITIL 4 Foundation ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ