แบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบมีทั้งภาษาไทยและอังกฤษในทุกคำถาม และคำตอบทุกๆข้อ พร้อมวีดีโอคำอธิบายและแนะแนวหลักการสำหรับเตรียมสอบ ITIL 4 Foundation ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ออกแบบสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ